Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Новини и събитияПринтирай

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ:„ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И СМЕКЧАВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

 

За дейност 1- Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината:

-Изготвен доклад за направените проучвания на туристическия капацитет;

-Изготвен план за управление на посетителските потоци в рамките на общината.

 

За дейност 2Екологични проучвания, необходими за изпълне­нието на проекта:

- Изготвен доклад за направените проучвания и приложения към него;

- Изготвен План за опазване на биоразнообразието на територията на общината, с чието прилагане да се осигури поддържане и запазване на биоразнообразието в общината;

- Закупен високопроходим автомобил.

 

За дейност 3Възстановяване на нарушени местообитания:

Рекултивирани  и залесени  местни дървесни видове на територия от 10.9 ха, съгласно извършено  екологично проучване в изпълнение на дейност 2 по проекта;

 

За дейност 4 - Информационна кампания:

- Проведена Информационна среща с малки и средни туристи­чески предприемачи и други заинтересовани страни за запознаването им с резултатите от извършеното проучване на нарушените и обезлесени терени на 15 ноември от 10.00 ч. в НЧ „Просветен лъч-1905";

- Проведена Образователна кампания в местното училище под формата на  извънкласни занятия;

- Проведено извънкласно занятие в Посетителският център към Национален парк Рила - с. Паничище,включващо: Презентация на тема: „Опазване на биоразнообразието в Община Сапарева баня",Дискусия, Образователен 15 минутен филм.Децата получиха тениски, шапки и брошури  с образователна тематика с инструкции за ограничаване на екологичното въздействие от посетителските потоци;Посетиха  местообитания;

- Изработени 12 броя Информационни табла  за популяризиране на екосистемните, икономически и социални ползи от опазване на биоразнообразието;

-Изработени 18 броя Туристически табла и табели;

- Изработени и монтирани 2 броя общи карти на местообитанията, туристическите обекти и пътеки на забележителностите;

 - Изработени печатни материали за участниците в информационните срещи: шапки, фланелки,раници, химикалки, флашки и брошури с образователна тематика, съдържаща инструкции за ограничаване на  екологичното въздействие от посетителските потоци.

 

За дейност  5 -Организация и управление на проекта:


- Сформиран  екип по проекта;
-  Извършени  дейности, свързани с управление, мониторинг, контрол и отчетност на проекта.

 

За дейност 6 -Мерки за информация и публичност:
-Oгранизирани и проведени 2 броя  пресконференции;
-Изработени 1000 дипляни ;
-Изработени 2 броя постоянни обяснителни табели;
-Публикувани 3 съобщения на интернет страницата на Община Сапарева баня;
-Изготвени 4 публикации в местни и регионални медии.

 

За дейност 7 - Одит:
 - Извършен текущ и окончателен одит.